Algemene voorwaarden

Social Way Marketing

Welkom bij de algemene voorwaarden van Social Way Marketing! Leuk dat je voornemens bent om met ons te gaan samenwerken. Voordat we aan de slag gaan, willen wij je graag informeren over de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden vormen de basis voor onze samenwerking, en bieden duidelijkheid, bescherming en transparantie. Wij moedigen je aan om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen.

De volgende begrippen komen meermaals terug in de algemene voorwaarden:

 • Algemene voorwaarden: het geheel van bepalingen als hieronder opgenomen.
 • Social Way: de eenmanszaak Social Way Marketing, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd aan de Lowerik 3 (5085 GK) te Esbeek, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81329296. Indien je vragen hebt over deze algemene voorwaarden kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@socialway.nl.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die een overeenkomst heeft gesloten met Social Way.
 • Partijen: Social Way en Opdrachtgever samen.
 • Schriftelijk: op papier of digitaal (bijvoorbeeld per e-mail).

1. Dienstverlening

1.1. De dienstverlening van Social Way bestaat uit social media advertising voor bedrijven.

2. Algemene Voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Social Way en Opdrachtgever. Social Way zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.socialway.nl.

2.2. Social Way heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.3. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

2.4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden in rechte onverbindend wordt verklaard, bijvoorbeeld omdat deze bepaling wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, laat dit de geldigheid van de overige algemene voorwaarden onverlet.

2.5. Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden onduidelijk is, moet deze bepaling zoveel mogelijk in het licht van de andere algemene voorwaarden worden uitgelegd.

2.6. In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Alle door Social Way gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

3.2. Als de Opdrachtgever aan Social Way gegevens verstrekt, mag Social Way ervan uitgaan dat deze kloppen en zal Social Way de offerte hierop baseren.

3.3. Indien in het aanbod geen aanvaardingstermijn is opgenomen, is het aanbod in beginsel veertien (14) dagen geldig. Indien het aanbod niet binnen deze termijn wordt aanvaard, vervalt het aanbod van rechtswege.

3.4. Het aanbod geldt uitsluitend voor Opdrachtgever, derden kunnen hier geen rechten aan ontlenen.

3.5. Social Way is niet gebonden aan een aanbod indien Opdrachtgever in alle redelijkheid kan begrijpen dat het aanbod berust op een kennelijke misslag, bijvoorbeeld een typefout, rekenfout, vergissing en/of verschrijving.

4. Totstandkoming opdracht

4.1. De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever akkoord gaat met het aanbod en daarmee instemt met deze algemene voorwaarden en dit door Social Way schriftelijk (per e-mail) als zodanig is bevestigd.

4.2. De opdracht kwalificeert als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek.

5. Prijs

5.1. Social Way mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

5.2. Als Social Way genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

5.3. De prijzen in het aanbod zijn exclusief eventuele onkosten van Social Way en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

5.4. Indien Social Way in alle redelijkheid meer werk heeft moeten verrichten dan oorspronkelijk is overeengekomen, is Social Way gerechtigd om deze meerkosten in rekening te brengen. Meerwerk wordt in rekening gebracht tegen het uurtarief van Social Way, zijnde €75 exclusief BTW.

6. Betaling en incassokosten

6.1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. Social Way zal maandelijks factureren. De betaling wordt gedaan door middel van automatische incasso via Plug & Pay, iDEAL betaling of bankoverschrijving.

6.2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Social Way. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
• 15% over de eerste €2.500;
• 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;
• 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
• 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
• 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.

6.4. De volledige vordering van Social Way op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
• Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
• Opdrachtgever failliet is verklaard, zijn faillissement aanvraagt of in surseance van betaling verkeert;
• Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
• Opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten staakt;
• Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld, onder bewind wordt gesteld of overlijdt.

6.5. Opdrachtgever is nimmer bevoegd om een betaling te verrekenen of op te schorten.
6.6. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

7. Contractsduur en beëindigen contract

7.1. Social Way en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor drie (3) maanden, waarna de opdracht stilzwijgend overgaat in onbepaalde tijd, tenzij partijen anders overeenkomen. Opdrachtgever is niet gerechtigd om tijdens de eerste drie (3) maanden de overeenkomst op te zeggen.

7.2. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:
• Social Way kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is één maand. Social Way zegt op per aangetekende brief of e-mail.
• Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdrachtgever geldt een opzegtermijn van één maand. Opdrachtgever zegt op per aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging.

7.3. Als nakoming van de opdracht blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

7.4. Als Social Way de opdracht tussentijds opzegt, zal Social Way zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Social Way extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

7.5. Social Way mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
• Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
• Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt;
• Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
• Opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten staakt;
• Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
• Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; of
• Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

8. Uitvoeringstermijn

8.1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Social Way de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Social Way.

8.2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Social Way eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

8.3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Social Way. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Social Way de opdracht ook niet uitvoert binnen een door Social Way opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

9. Derden

Social Way mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 lid 2 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

10. Uitvoering opdracht

10.1. Social Way zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

10.2 Social Way doet nimmer garanties over het behalen van enig resultaat en/of doelstelling.

10.3. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Social Way verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Social Way om de opdracht uit te voeren.

10.4. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Social Way de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Social Way is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Social Way is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

10.5. Social Way mag de opdracht opschorten als Social Way door omstandigheden (die buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan Social Way niet op de hoogte was) tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen.

10.6. Social Way mag nakoming van de opdracht opschorten als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Social Way dan schadevergoeding betalen of schadeloosstellen.

10.7. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de opslag van de documenten en informatie die in het kader van de opdracht worden verstrekt. Social Way heeft geen bewaarplicht jegens Opdrachtgever.

11. Wijziging opdracht

11.1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

11.2. Social Way kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Social Way zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

11.3. Social Way mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

12. Overmacht

12.1. Social Way hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht. Een overmachtsituatie is een situatie waarin het voor Social Way onmogelijk is om de opdracht uit te voeren, en deze oorzaak kan niet aan haar worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: ziekte, brand, overlijden, storingen, stakingen, overheidsbesluiten, natuurrampen, epidemieën, pandemieën.

12.2. Social Way kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan één maand dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

12.3. Als Social Way haar verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde heeft, mag Social Way het nagekomen deel factureren. Bovendien is zij gerechtigd om de door haar gemaakte onkosten en/of gedane investeringen in het kader van de opdracht in rekening te brengen.

12.4. Social Way is bij een overmachtsituatie nimmer een (schade)vergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Alles dat Social Way levert, blijft eigendom van Social Way totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

13.2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Social Way veilig te stellen.

13.3. Als Social Way zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Social Way om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Social Way deze terug kan nemen.

14. Onderzoek

14.1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.

14.2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Social Way mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Social Way mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

15. Klachten

15.1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden bij Social Way door een e-mail te sturen naar info@socialway.nl.

15.2. Als Opdrachtgever een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

15.3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt dan de termijn als genoemd in artikel 15.1, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

15.4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Social Way de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

15.5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Social Way die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

15.6. Social Way streeft ernaar de ingediende klachten binnen een termijn van twintig (20) werkdagen in behandeling te nemen.

16. Aansprakelijkheid en vrijwaring

16.1. Social Way is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het gewenste resultaat en/of beoogde doelstelling die Opdrachtgever voor ogen had, omdat op Social Way geen resultaatsverplichting rust maar een inspanningsverplichting.

16.2. Social Way is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Social Way en die in direct verband staat met de uitvoering van de opdracht. Social Way is dus niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder, maar niet uitsluitend, gederfde winst, geleden verlies, schade aan derden, gemiste besparingen.

16.3. Social Way is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de volgende, niet-limitatieve, omstandigheden:

 • doordat Social Way is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
 • tegenvallende resultaten;
 • niet behaalde doelstellingen;
 • schade veroorzaakt doordat Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde derde in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • termijnoverschrijding;
 • schade veroorzaakt door het niet tijdig verstrekken van gegevens en/of documentatie door Opdrachtgever.

16.4. De aansprakelijkheid van Social Way is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar om wat voor reden niet overgaat tot uitkering, is de aansprakelijkheid van Social Way beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van €399,00.

16.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Social Way.

16.6. Opdrachtgever vrijwaart Social Way voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Social Way toerekenbaar is.

16.7. Als derden Social Way aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Social Way zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Social Way, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

17. Verjaringstermijn

17.1. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Social Way is één jaar.

18. Intellectueel eigendom

18.1. Social Way behoudt alle rechten op de door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie (hierna te noemen: ‘ontwerpen’). Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

18.2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde ontwerpen niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen, verkopen, verveelvoudigen, bewerken, wijzigen, aanvullen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Social Way verstrekt zijn.

18.3. Ingeval van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht maakt Social Way aanspraak op een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van €2.000. Bovendien is Social Way gerechtigd om aanvullende schadevergoeding te vorderen indien zij meer schade lijdt door de inbreuk.

18.4. De betaling van een boete en/of schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van de ontwerpen.

19. Geheimhouding

19.1. Tenzij er een wettelijke plicht, rechterlijke uitspraak of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Social Way alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

19.2. Social Way zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Social Way optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

19.3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Social Way niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

20. Geschillenregeling

20.1. Op iedere rechtsbetrekking tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

20.2. Indien sprake is van een geschil, zullen partijen er eerst alles aan doen om er in onderling overleg uit te komen.

20.3. De rechtbank Oost-Brabant is bevoegd om van een geschil tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 27 februari 2024.