Algemene voorwaarden


Social Way Marketing

Dit zijn de algemene voorwaarden van Social Way Marketing (Social Way). Het adres van Social Way is Lowerik 3 5085 GK Esbeek, met het KvK-nummer 81329296.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@socialway.nl of per post: Social Way Marketing, Lowerik 3, 5085 GK Esbeek.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

1. Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit social media advertising voor bedrijven.

2. Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Social Way en u (de Opdrachtgever). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.socialway.nl.

3. Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer akkoord gaat met offerte en de eerste betaling doet via Plug & Pay en daarmee instemt met deze algemene voorwaarden en maandelijkse automatische incasso. 

4. Offertes en aanbiedingen

4.1. Alle door Social Way gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

4.2. Als de Opdrachtgever aan Social Way gegevens verstrekt, mag Social Way ervan uitgaan dat deze kloppen en zal Social Way de offerte hierop baseren.

5. Prijs

5.1. Social Way mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

5.2. Als Social Way genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

5.3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Social Way en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

6. Betaling en incassokosten

6.1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Social Way zal maandelijks factureren. De betaling wordt gedaan door middel van automatische incasso via Plug & Pay. 

6.2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Social Way. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
• 15% over de eerste €2.500;
• 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;
• 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
• 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
• 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.

6.4. De volledige vordering van Social Way op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
• Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
• Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
• Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
• Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

7. Contractsduur

7.1. Social Way en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor drie maanden, waarna de opdracht overgaat in onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

7.2. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:
• Social Way kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is één maand. Social Way zegt op per aangetekende brief.
• Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdrachtgever geldt een opzegtermijn van één maand. Opdrachtgever zegt op per aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging.

8. Uitvoeringstermijn

8.1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Social Way de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Social Way.

8.2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Social Way eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

8.3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Social Way. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Social Way de opdracht ook niet uitvoert binnen een door Social Way opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

9. Derden

Social Way mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

10. Uitvoering opdracht

10.1. Social Way zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

10.2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Social Way verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Social Way om de opdracht uit te voeren.

10.3. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Social Way de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Social Way is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Social Way is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

11. Wijziging opdracht

11.1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

11.2. Social Way kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Social Way zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

11.3. Social Way mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

12. Opschorting, ontbinding

12.1. Social Way mag de opdracht opschorten als Social Way door omstandigheden (die buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan Social Way niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

12.2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

12.3. Social Way mag nakoming van de opdracht opschorten als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Social Way dan schadevergoeding betalen of schadeloosstellen.

13. Tussentijdse opzegging

13.1. Als Social Way de opdracht tussentijds opzegt, zal Social Way zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Social Way extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

13.2. Social Way mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
• Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
• Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
• Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
• Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; of
• Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

14. Overmacht

14.1. Social Way hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

14.2. Social Way kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan één maand dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

14.3. Als Social Way zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Social Way het nagekomen deel factureren.

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. Alles dat Social Way levert, blijft eigendom van Social Way totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

15.2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Social Way veilig te stellen.

15.3. Als Social Way zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Social Way om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Social Way deze terug kan nemen.

16. Garanties

16.1. Social Way garandeert dat wat Social Way levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.

16.2. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.

16.3. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Social Way niets aan kan doen.

17. Onderzoek

17.1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.

17.2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Social Way mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Social Way mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

18. Klachten

18.1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.

18.2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

18.3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

18.4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Social Way de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

18.5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Social Way die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

19. Aansprakelijkheid

19.1. Social Way is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Social Way.

19.2. Social Way is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Social Way is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

19.3. De aansprakelijkheid van Social Way is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €399,00.

19.4. De aansprakelijkheid van Social Way is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

19.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Social Way.

20. Privacy Statement

Social Way beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

21. Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Social Way is één jaar.

22. Vrijwaring

22.1. Opdrachtgever vrijwaart Social Way voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Social Way toerekenbaar is.

22.2. Als derden Social Way aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

22.3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Social Way zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Social Way, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

23. Intellectuele eigendom

23.1. Social Way behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

23.2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Social Way verstrekt zijn.

24. Geheimhouding

24.1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Social Way alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

24.2. Social Way zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Social Way optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

24.3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Social Way niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

25. Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

26. Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

27. Toepasselijk recht

Nederlands recht.

28. Bevoegde rechter

Rechtbank Rechtbank Oost-Brabant.